Vedtægter

Vedtægter for Krigsveteraner og Pårørende.

Grundlagt den 20. august 2008.

2019

§1

Foreningens navn:   Krigsveteraner og Pårørende.
Foreningens adresse:   Formandens adresse.

§2
Foreningens formål: 
Stk. 1
at samle tidligere udsendt og tjenestegørende personel, samt deres pårørende.
 
Tidl. Udsendt og tjenestegørende personel omfatter:  
 
1)      soldater
2)      nødhjælpschauffører
3)      politifolk
4)      Civil forsvarsfolk
5)      Læger og sygeplejersker
6)      Hjemmeværnsfolk.

Stk. 2
– at medvirke til oprettelse og støtte af veteranhjem i Danmark.
– at lave arrangementer m.m. for veteraner og pårørende, hvor et evt. overskud skal gå til at støtte veteranhjem, veteraner og pårørende samt efterladte.
– at forvalte de midler, der stilles til foreningens tilrådighed, samt forbedre bestyrelsesarbejdet.
Dette formål kan fremmes i samarbejde med andre foreninger, organisationer og sammenslutninger.
Stk. 3
Foreningen er upolitisk, men opfordrer medlemmerne til at være politiske aktive.

§3 
Medlemmer: 
Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, der har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.
Stk. 1
Eksklusion.
Et hvert medlem, der måtte gøre sig skyldig i én i den offentlige mening vanærende handling, eller ved sin handling skader foreningens omdømme, kan af foreningen indstilles til eksklusion.
Afgørelsen træffes af landsforeningens bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
Den ekskluderede har ret til på dette møde at forsvare sig og sin handling.
Stk. 2
Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand.
Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.

§4 
Kontingent:
Landsforeningen fastsætter hvert år på generalforsamlingen kontingent til landsforeningen for det efterfølgende år.
Alle der er medlem af Krigsveteraner & Pårørende betaler det samme i kontingent.
Alle medlemmer skal være registreret med:

Navn
Adresse
Fødselsdagsdato
Evt. telefonnummer
Evt. e-mailadresse
Medlemskabet følger kalenderåret 1. januar til 31. december.
Dog med undtagelse: ved indmeldelse efter 1. december er medlemskabet gældende til 31. december året efter.

§5 
Generalforsamling: 
Stk.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med sommerlejren for Krigsveteraner & Pårørende.  Det er frit for deltagerne af sommerlejren at deltage i den ordinære generalforsamling.

Hvis sommerlejren ikke afholdes, skal der indkaldelse til generalforsamling i perioden fra 1.september til 30. november og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen vil blive publiceret på foreningens hjemmeside www.krigsveteran.dk.
Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde 14 dage før, generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig.
Stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Personvalg er altid skriftligt, såfremt et medlem ønsker dette.
Stk. 5
Kun medlemmer over 18 år, der har været medlem minimum 1 måned og har gyldig kvittering for betalt medlemskab, betalt senest 7 bankdage før generalforsamlingen, kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Valgbarhed til hovedbestyrelsen er betinget af mindst et års medlemskab.

§6 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 
1)    Valg af dirigent/ordstyrer.
2)    Valg af 1 referent og 2 stemmetællere.
3)    Beretning ved formanden.
4)    Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5)    Fastsættelse af kontingent.
6)    Indkomne forslag.
7)    Valg til bestyrelsen jf. § 7, stk 2.
8)    Valg af 1 revisorer og 1 revisorer suppleant.
9)    Eventuelt.

§7 
Hovedbestyrelsen:
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand og yderlig 3 medlemmer.
Stk. 2
Lige år, Formanden vælges 2 år og et bestyrelsesmedlem 2 år og et bestyrelsesmedlem 1 år plus to suppleanter 1 år 
Ulige år, Næstformand 2 år og et bestyrelsesmedlem 2 år og et bestyrelsesmedlem 1 år plus to suppleanter 1 år.

Ekstern kasserer og ekstern referent, således det ikke er en opgave der udføres af landsbestyrelsesmedlemmerne

Formanden subsidiært vælges før de øvrige.
Stk. 3
Landsformanden må ikke have andre poster i foreningens bestyrelser.
Stk. 4
Det er landsformandens pligt at støtte op omkring de forskellige projekter i eventuelle lokalforeninger.

 §8
Konstituering:
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og næstformand, der vælges på generalforsamlingerne.
Stk. 2
Generalforsamlingen opfordrer landsbestyrelsen til at benytte sig af den IT teknologi der er til rådighed for at træffe nødvendige beslutninger hurtigt i forbindelse med foreningens arbejde
Stk. 3
Formanden eller den konstituerede næstformand leder bestyrelsesmøderne. Mødet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden samt 2 fra bestyrelsen er til stede.
Ved en eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning.
Er der stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
I formandens fravær er det næstformandens stemme, der er udslagsgivende ved stemmelighed.

§9
Regnskabsår:
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Udgifter udover 500,00 kr. skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 1
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro- konti hver for sig.

Stk. 2
Forud for den ordinære generalforsamling udfærdiger og underskriver hovedbestyrelsen regnskabet, som herefter påtegnes af revisor.

§10
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger dette med angivelse af, hvilke punkter men ønsker på dagsordenen.
Stk. 2
Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
Og samtidig publiceres dagsordenen på foreningens hjemmeside.
Stk. 3
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afvikles efter samme regler som den ordinære,
bortset fra den specielle dagsorden.

§11
Opløsning af foreningen:
Stk. 1
I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne overføres til formål, der støtter krigsveteraner og deres pårørende samt efterladte. Dette træffes af flertalsbestemmelse i bestyrelsen.
Stk. 2
Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal.

§12
Skydeudvalg:
Hvis en lokalforening ønsker medlemskab af DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) skal nedenfor stående paragraf optages i lokalforeningens vedtægter.
Stk. 1
Krigsveteraner & Pårørende
Stk. 2
Nedlægges skydeudvalget eller foreningen eller udmelder foreningen sig af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger, returneres ejendele modtaget af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger.
Stk.3
Da foreningen er berettiget til at give våbentegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbentegning overfor et medlem, der efter bestyrelsen skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§13
Vedtægtsændringer:
Stk. 1
Stk. 1 Indkommende forslag til vedtægtsændringer fremsat af et eller flere medlemmer eller fra bestyrelsen skal vedtages på generalforsamlingen ved almindeligt flertal.

§14
Hæftelse:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Der må ikke stiftes gæld i foreningens navn.
 
Disse vedtægter er godkendt på generalforsamling den 3. marts 2018
Vedtægter for Krigsveteraner og Pårørende.
Grundlagt den 20. august 2014.